ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παρούσα Σύμβαση γίνεται σήμερα μεταξύ της Kernel Consultants Ltd, εταιρείας η οποία κατέχει άδεια βάσει του περί Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, ως τροποποιήθηκε, με έδρα τη Λευκωσία (στο εξής «η Εταιρεία») αφ’ ενός και του συνδρομητή τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στο εξής «οι Ειδικοί Όροι») στην πρώτη σελίδα της παρούσας Σύμβασης (στο εξής «ο Συνδρομητής») αφ’ ετέρου, δια της οποίας συμφωνούνται τα ακόλουθα:

1. ΟΡΙΣΜΟΙ Άλλος Παροχέας:

Σημαίνει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εκτός από την Εταιρεία, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ΓΕΡΗΕΤ: Σημαίνει το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Δίκτυο: Σημαίνει το δίκτυο της Εταιρείας, το οποίο χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και της υποδομής αυτού και τυχόν εξοπλισμού, τερματικών σημείων και καλωδίων που τοποθετούνται εντός ή επί του Υποστατικού του Συνδρομητή. Εξοπλισμός: Σημαίνει τον εξοπλισμό που αναγράφεται στους Ειδικούς Όρους, καθώς και οποιοδήποτε επιπρόσθετο εξοπλισμό η Εταιρεία δυνατό να παραχωρήσει στον Συνδρομητή για σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών. Ιδιωτική Χρήση: Σημαίνει σκοπούς ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και γενικά οιασδήποτε προσωπικής φύσεως σκοπούς, με βάση την οποία χρήση απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση ή διάθεση με αμοιβή ή άλλα ανταλλάγματα σε τρίτους. Νομοθεσία: Σημαίνει οποιοδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας και περιλαμβάνει κάθε εκάστοτε σε ισχύ πράξη κανονιστικού περιεχομένου που εκδίδεται δυνάμει αυτού, περιλαμβανομένων και Αποφάσεων, Οδηγιών και Διαταγμάτων του ΓΕΡΗΕΤ. Σημείο Εγκατάστασης: Σημαίνει τη πρώτη παροχή τηλεοπτικής ή τηλεφωνικής εγκατάστασης του Yποστατικού ή, όπου εφαρμόζεται ο όρος 3.6. της παρούσας Σύμβασης, τον κεντρικό κατανεμητή τηλεφωνικών καλωδίων του Υποστατικού ή της οικοδομής στην οποία ευρίσκεται αυτό. υπηρεσίες: Σημαίνει τις υπηρεσίες που γενικά εκάστοτε παρέχει η Εταιρεία στο πλαίσιο των εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (όπως σταθερή και κινητή τηλεφωνία, σταθερή και κινητή ευρυζωνική πρόσβαση, συνδρομητική και ελεύθερη τηλεόραση), τρόπους πληρωμής (είτε στα καταστήματα της εταιρείας, είτε μέσω τρίτων, είτε ηλεκτρονικά), εκτύπωση και αποστολή λογαριασμών για τις υπηρεσίες, αναλυτικούς λογαριασμούς ή καταστάσεις για τη χρήση των υπηρεσιών, υπηρεσίες υποστήριξης για οποιεσδήποτε υπηρεσίες (είτε επί τόπου, είτε τηλεφωνικά, είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση) και υπηρεσίες εγκατάστασης και επιδιόρθωσης των Υπηρεσιών. Υπηρεσίες: Σημαίνει την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που προσφέρει συγκεκριμένα η Εταιρεία στον Συνδρομητή και που αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους, καθώς και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες υπηρεσίες δυνατό να προστεθούν μετά από προφορικό ή γραπτό αίτημα του Συνδρομητή προς την Εταιρεία. Υποστατικό: Σημαίνει την οικία, διαμέρισμα ή άλλο χώρο διαμονής του Συνδρομητή στον οποίο γίνεται η σύνδεση των Υπηρεσιών.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, η παρούσα Σύμβαση ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Η παρούσα Σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα κατά τη λήξη της για νέα περίοδο δώδεκα (12) μηνών κάθε φορά, εκτός εάν οποιοσδήποτε εκ των Συμβαλλομένων ειδοποιήσει γραπτώς τον έτερο Συμβαλλόμενο τουλάχιστο τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη της ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση της.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να προσκομίσει, κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας Σύμβασης ή το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της, κάθε έγγραφο, εξουσιοδότηση και συγκατάθεση προς την Εταιρεία, που είναι απαραίτητο ώστε να καταστεί νόμιμα δυνατή η σύνδεση του με το Δίκτυο και η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο η Εταιρεία εύλογα ζητήσει κατά την κρίση της. Περαιτέρω ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει κάθε εγγύηση, χρηματική ή άλλης φύσεως, που η Εταιρεία δυνατό να ζητήσει κατά την κρίση της. Ουδεμία εργασία για σύνδεση με το Δίκτυο θα αρχίσει προτού ικανοποιηθούν τα ανωτέρω.

3.2. Η Εταιρεία ενεργεί βάσει διαδικασίας που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των Υπηρεσιών εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση ή εξασφάλιση όλων των απαραίτητων και/ή ζητηθέντων εγγράφων, εξουσιοδοτήσεων, συγκαταθέσεων και εγγυήσεων. Σε περίπτωση καθυστέρησης η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Συνδρομητή, ώστε αυτός να έχει γνώση για την πρόοδο της διαδικασίας εγκατάστασης και τυχόν προβλημάτων. Περαιτέρω, σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης ο Συνδρομητής θα δικαιούται να τερματίσει εγγράφως την παρούσα Σύμβαση, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή ο Συνδρομητής φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση.

3.3. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην προβεί σε σύνδεση του Συνδρομητή με το Δίκτυο και/ή να μην ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες στις πιο κάτω περιπτώσεις: (α) σε περίπτωση που κρίνει ότι ο Συνδρομητής είναι αφερέγγυος ή που ο Συνδρομητής δεν έχει εξοφλήσει ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς του, (β) σε περίπτωση που το Δίκτυο της Εταιρείας δεν είναι διαθέσιμο ή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι και κατάλληλοι πόροι που να επιτρέπουν τη σύνδεση του Συνδρομητή, (γ) σε περίπτωση που, λόγω προβληματικής υποδομής στο Υποστατικό, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση των Υπηρεσιών ή δεν είναι σε θέση να διασφαλιστεί το επίπεδο ποιότητας που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών ή υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιές ή προβλήματα το Δίκτυο της Εταιρείας ή (δ) για οποιαδήποτε άλλη εύλογη αιτία. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τον Συνδρομητή και η παρούσα Σύμβαση τερματίζεται αυτόματα, χωρίς ο Συνδρομητής να έχει οποιαδήποτε απαίτηση, εκτός όσον αφορά την επιστροφή οποιασδήποτε εγγύησης σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης.

3.4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για φορητότητα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από Άλλο Παροχέα (στο εξής «ο Παροχέας Δότης») προς την Εταιρεία: (α) Ο Συνδρομητής κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ή το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της, προσκομίζει κάθε έγγραφο ή εξουσιοδότηση που απαιτείται να παρασχεθεί προς την Εταιρεία σύμφωνα με την εκάστοτε Νομοθεσία για να διαβιβασθεί προς τον Παροχέα Δότη ώστε να καταστεί δυνατή η φορητότητα. (β) Ο Συνδρομητής δεν θα τερματίσει τις παρεχόμενες από τον Παροχέα Δότη τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες πριν να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες Υπηρεσίες από την Εταιρεία. (γ) Όταν η Εταιρεία ενημερωθεί από τον Παροχέα Δότη, ενημερώνει τον Συνδρομητή για την ημερομηνία φορητότητας και ενεργοποίησης και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για φορητότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. (δ) Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή άλλο πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί στη διαδικασία φορητότητας, περιλαμβανομένης και αδυναμίας φορητότητας, λόγω πράξης ή παράλειψης του Συνδρομητή ή Παροχέα Δότη. (ε) Σε περίπτωση ακύρωσης αίτησης φορητότητας από μέρους του Συνδρομητή, η Εταιρεία θα δικαιούται, άνευ βλάβης άλλων δικαιωμάτων της, να διεκδικήσει από αυτόν οποιαδήποτε τέλη ή άλλα έξοδα επωμίστηκε κατά την προώθηση της αίτησης του.

3.5. Οι Υπηρεσίες θα συνδεθούν και ο Εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο Σημείο Εγκατάστασης. Είναι υποχρέωση του Συνδρομητή να παρέχει κατάλληλο χώρο για τη σύνδεση και να φροντίζει για την ασφάλεια της, ως επίσης και να προετοιμάσει τον σχετικό χώρο και να εγκαταστήσει την απαραίτητη υποδομή.

3.6. Σε περίπτωση παροχής σύνδεσης μέσω τηλεφωνικού καλωδίου και όπου το Υποστατικό ή η οικοδομή στην οποία ευρίσκεται αυτό διαθέτει κεντρικό κατανεμητή τηλεφωνικών καλωδίων, το Σημείο Εγκατάστασης θεωρείται ότι είναι ο κεντρικός αυτός κατανεμητής. Ο Συνδρομητής ευθύνεται πλήρως για την καλωδίωση και την ποιότητα αυτής από τον κεντρικό κατανεμητή έως το Υποστατικό και για την καλωδίωση εντός του Υποστατικού.

3.7. Οι Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης που παραδίδονται γενικά μέσω του Εξοπλισμού, παραδίδονται και ελέγχονται στον αποδιαμορφωτή (στις αναλογικές θύρες τηλεφωνίας και διεπαφές Ethernet αντίστοιχα). Η τυχόν σύνδεση του Εξοπλισμού με το εσωτερικό δίκτυο του Υποστατικού είναι ευθύνη του Συνδρομητή.

4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.1. Η Εταιρεία φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του Δικτύου και για την προσήκουσα παροχή των Υπηρεσιών και λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια του Δικτύου και των υπηρεσιών σε επίπεδο ανάλογο με το βαθμό κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος εφαρμογής αυτών των συστημάτων ασφαλείας και τις πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του Δικτύου, η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Συνδρομητή για τον εν λόγω κίνδυνο και όλες τις πιθανές δυνατότητες αποτροπής του, συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού κόστους.

4.2. Η Εταιρεία τηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και/ή λειτουργίες που προβλέπει η άδεια της και/ή οι αποφάσεις, οδηγίες και άλλες πράξεις του ΓΕΡΗΕΤ ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις των σχετικών νόμων και/ή κανονισμών.

4.3. Ο Εξοπλισμός ρυθμίζεται έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα επίτευξης των ονομαστικών ταχυτήτων των Υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, η Εταιρεία όμως δεν εγγυάται στον Συνδρομητή την επίτευξη οποιασδήποτε συγκεκριμένης ταχύτητας, καθώς αυτή συνήθως εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες κατά τον χρόνο πρόσβασης και ενδεχομένως από τεχνικές παραμέτρους πέραν του ελέγχου της Εταιρείας.

4.4. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για την ποιότητα, επάρκεια, ασφάλεια και γενικά τη λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών άλλων Παροχέων. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα σε σχέση με την ποιότητα, επάρκεια, ασφάλεια και λειτουργία των Υπηρεσιών, όταν αυτές εξαρτώνται και από δίκτυα άλλων Παροχέων. Ειδικότερα, χωρίς περιορισμό, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα των τηλεφωνικών κλήσεων (εισερχομένων ή εξερχομένων), στο μέτρο που η κλήση εκκινεί από άλλο δίκτυο ή καταλήγει σε άλλο δίκτυο. Τα ανωτέρω ισχύουν, κατ’ αναλογία και για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης.

4.5. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εξοπλισμός του Συνδρομητή δεν λειτουργεί λόγω ασυμβατότητας ή για οποιαδήποτε ζημιά δυνατό να προκληθεί σε αυτόν. Ο Συνδρομητής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί η Εταιρεία σε περίπτωση που ο εν λόγω εξοπλισμός προκαλέσει βλάβη στο Δίκτυο ή τον Εξοπλισμό ή επηρεάσει την παροχή και/ή ποιότητα των Υπηρεσιών.

4.6. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα παρακολούθησης και ελέγχου του όγκου δεδομένων που μεταδίδονται μέσω των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής υπερβεί τα εκάστοτε επιτρεπόμενα όρια χρήσης τα οποία ισχύουν για τις Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης (ή όταν αυτά δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα στην παρούσα Σύμβαση, τα εύλογα όρια χρήσης που μπορεί να καθορίζει η Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της) η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα διακοπής, αναστολής, μείωσης ή αναπροσαρμογής σε διαφορετική ταχύτητα των Υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο κατά την απόλυτη κρίση της.

4.7. Η Εταιρεία θα προβαίνει σε όλα τα αναγκαία διαβήματα για την αποκατάσταση βλαβών και/ή δυσλειτουργιών των Υπηρεσιών οι οποίες οφείλονται στο Δίκτυο ή τον Εξοπλισμό. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άλλες βλάβες και/ή δυσλειτουργίες, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, βλαβών και/ή δυσλειτουργιών οι οποίες οφείλονται σε δίκτυα Άλλων Παροχέων ή σε εξοπλισμό του Συνδρομητή ή σε πράξεις ή παραλείψεις του Συνδρομητή.

4.8. Η Εταιρεία μπορεί να διακόπτει ή να μεταβάλλει, προσωρινά ή οριστικά, τις Υπηρεσίες για λόγους που στοχεύουν στη διασφάλιση της λειτουργικότητας και/ή της ακεραιότητας και/ή της παροχής των υπηρεσιών, στην προστασία των δεδομένων που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται στο Δίκτυο και του απορρήτου οιωνδήποτε εξ αυτών και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η Εταιρεία οφείλει, όταν αυτό είναι πρακτικά δυνατό, να ενημερώνει προηγουμένως τον Συνδρομητή σχετικά με οιανδήποτε προγραμματιζόμενη διακοπή ή μεταβολή των Υπηρεσιών.

4.9. Ο αριθμός των αναμεταδιδομένων καναλιών σε κάθε πακέτο, τα συγκεκριμένα αναμεταδιδόμενα κανάλια σε κάθε πακέτο και γενικά το πρόγραμμα των καναλιών των πακέτων τηλεοπτικών υπηρεσιών, κατά τον χρόνο που ο Συνδρομητής συμβλήθηκε με την Εταιρεία, δεν είναι δεσμευτικά για την Εταιρεία και μπορούν να τροποποιηθούν δια της προσθήκης και/ή αφαιρέσεως καναλιών και/ή άλλως πως καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας.

4.10. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για το πρόγραμμα και/ή το περιεχόμενο εκάστου αναμεταδιδομένου καναλιού. Η ευθύνη της περιορίζεται στην αναμετάδοση του περιεχομένου και προγράμματος των καναλιών που περιέχονται στις τηλεοπτικές υπηρεσίες.

4.11. Οι Υπηρεσίες παρέχονται αυστηρά και μόνο για Ιδιωτική Χρήση και η χρήση τους θα γίνεται μόνο από τον Συνδρομητή ή από πρόσωπα που διαμένουν μαζί του στο Υποστατικό. Άνευ βλάβης της γενικότητας των ανωτέρω, η έμμεση ή άμεση παροχή ή μεταπώληση των υπηρεσιών σε τρίτους απαγορεύεται.

4.12. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία ή δυσκολία στη χρήση των Υπηρεσιών που οφείλεται στην ακαταλληλότητα ή ασυμβατότητα του τερματικού ή άλλου εξοπλισμού του Συνδρομητή και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αντικατάστασης, συντήρησης ή αναβάθμισης του εξοπλισμού αυτού

4.13. Οι υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης προσφέρονται γενικά, εκτός και εάν αναφέρεται συγκεκριμένα στους Ειδικούς Όρους, χωρίς σταθερή ή δημόσια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (Internet Protocol (IP) address).

4.14. Τηρουμένων των εκ της Νομοθεσίας απορρεουσών υποχρεώσεων, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η παροχή των Υπηρεσιών θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλισμένη και/ή χωρίς προβλήματα.

4.15. Η Εταιρεία εξετάζει παράπονα ή αιτήματα που υποβάλλονται γραπτώς από τον Συνδρομητή σχετικά με την παραγγελία, την εγκατάσταση, την έναρξη ή διακοπή, την τιμολόγηση, την ποιότητα των υπηρεσιών, την αποκατάσταση βλαβών ή άλλα θέματα που αφορούν τις Υπηρεσίες, εντός ευλόγου χρόνου από της υποβολής του.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

5.1. Ο Συνδρομητής εγγυάται την αλήθεια και ακρίβεια των στοιχείων που εκάστοτε παρέχει στην Εταιρεία και υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς την Εταιρεία για τη μεταβολή οιωνδήποτε παρασχεθέντων στοιχείων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή τους.

5.2. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες σύμφωνα με την εκάστοτε Νομοθεσία, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη και απαγορεύεται να τις χρησιμοποιεί κατά τρόπο ο οποίος δημιουργεί προβλήματα ή εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία σε άλλα πρόσωπα και/ή στη χρήση, περιλαμβανομένου και του επιπέδου ποιότητας, των υπηρεσιών από οποιονδήποτε άλλο συνδρομητή.

5.3. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο εξουσιοδοτημένων από την Εταιρεία προσώπων στο Υποστατικό και την πρόσβαση στο ηλεκτρικό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που βρίσκεται εγκατεστημένο εκεί, για σκοπούς σύνδεσης των Υπηρεσιών, εγκατάστασης του Εξοπλισμού, συντήρησης ή επισκευής του Δικτύου ή του Εξοπλισμού ή για άλλες ενέργειες σχετιζόμενες με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να υποδεικνύει στα εν λόγω πρόσωπα την ακριβή θέση των καλυμμένων τμημάτων τυχόν άλλων εγκαταστάσεων (όπως π.χ. ηλεκτρισμού, νερού κλπ.) του Υποστατικού ή της οικοδομής στην οποία ευρίσκεται το Υποστατικό, προς αποτροπή βλάβης στις εν λόγω εγκαταστάσεις και συνεπακόλουθων ζημιών. Ο Συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εν λόγω προσώπων και θα υποδεικνύει σ’ αυτά οποιουσδήποτε πιθανούς κινδύνους. O Συνδρομητής οφείλει να εξασφαλίσει έγκαιρα οποιαδήποτε συγκατάθεση τρίτων προσώπων που είναι απαραίτητη για την ως άνω πρόσβαση και/ή εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών και/ή άλλων ενεργειών.

5.4. O Συνδρομητής ευθύνεται και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου του Υποστατικού μετά το Σημείο Εγκατάστασης.

5.5. Ο Συνδρομητής δεν δικαιούται να επεμβαίνει ή να επιτρέπει ή ανέχεται την επέμβαση με οποιοδήποτε τρόπο στο Δίκτυο ή στον Εξοπλισμό, εκτός ως ρητά προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση.

5.6. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώνει την Εταιρεία για την πρόθεση του να συνδέσει τυχόν εξειδικευμένο εξοπλισμό (π.χ. συναγερμό, τηλεομοιότυπο, POS κλπ.) με το Δίκτυο ή τον Εξοπλισμό.

5.7. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε υποχρεώσεως του Συνδρομητή βάσει των όρων της παρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος τερματισμού της παρούσας Σύμβασης ή του δικαιώματος της για διεκδίκηση αποζημιώσεων ή οιωνδήποτε ετέρων νομίμων δικαιωμάτων της, θα δύναται να προβεί σε αναστολή ή προσωρινή αποσύνδεση των Υπηρεσιών, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση και ο Συνδρομητής θα υποχρεούται να καταβάλει τα τυχόν έξοδα αποσύνδεσης, επανενεργοποίησης, επανασύνδεσης και/ή οποιαδήποτε άλλα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε εν ισχύ τιμοκατάλογο της Εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση.

5.8. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώνεται τακτικά για τους εκάστοτε ισχύοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών και τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη και χρεώσεις από το Διαδικτυακό τόπο www.cosmoswireless.com ή τα σημεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.

5.9. Το όνομα χρήστη (username) και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης (στο εξής «ο κωδικός») χορηγούνται για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας, περιλαμβανομένης της συχνής αλλαγής του κωδικού, για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του κωδικού. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού ή χρήσης του από τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συναίνεση του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως την Εταιρεία.

5.10. Ο Συνδρομητής δηλώνει υπεύθυνα ότι, σε περίπτωση που θα του αποστέλλονται αναλυτικοί λογαριασμοί για τις τηλεφωνικές Υπηρεσίες, θα ενημερώσει για το γεγονός αυτό όλα τα πρόσωπα που διαμένουν στο Υποστατικό και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες και θα αποζημιώσει (indemnify) την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημιά αυτή υποστεί από τυχόν παράλειψη του να το πράξει.

5.11. Ο Συνδρομητής θα ειδοποιεί την Εταιρεία αμέσως σε περίπτωση που εγκαταλείψει την κατοχή του Υποστατικού και η παρούσα Σύμβαση θα τερματίζεται αυτόματα, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος της Εταιρείας να απαιτήσει αποζημιώσεις για πρόωρο τερματισμό κα/ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης και/ή της Νομοθεσίας.

5.12. Ο Συνδρομητής θα πληροφορεί την Εταιρεία αμέσως μόλις διαπιστώσει διακοπή ή βλάβη ή δυσλειτουργία των Υπηρεσιών.

6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

6.1. Η Εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια του Εξοπλισμού και θα εξακολουθήσει να είναι και μετά την εγκατάσταση του, εκτός και εάν έχει συμφωνηθεί ρητά στους Ειδικούς Όρους ή άλλη συμφωνία παροχής του Εξοπλισμού ότι η κυριότητα του Εξοπλισμού μεταφέρεται στον Συνδρομητή. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, ή σε μεταγενέστερο χρόνο, η Εταιρεία θα παραδώσει τον Εξοπλισμό στον Συνδρομητή και κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης η Εταιρεία θα παρέχει δικαίωμα χρήσης του Εξοπλισμού στον Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής θα υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρεία πρόσβαση στον Εξοπλισμό για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.

6.2. Ο Συνδρομητής θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή απώλεια του Εξοπλισμού, έστω και αν αυτή οφείλεται σε λόγους εκτός του ελέγχου του. Νοείται ότι ο Συνδρομητής δεν θα ευθύνεται για φυσική φθορά ή για Εξοπλισμό που είναι ελαττωματικός ή για βλάβη ή καταστροφή ή απώλεια που οφείλεται σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων της Εταιρείας.

6.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Εταιρεία πως ο Εξοπλισμός είναι ελαττωματικός, ο Συνδρομητής θα έχει δικαίωμα να επιστρέψει τον ελαττωματικό εξοπλισμό στην Εταιρεία και η Εταιρεία θα παραδίδει στον Συνδρομητή άλλο ισοδύναμο Εξοπλισμό. Διευκρινίζεται ότι ο Συνδρομητής δεν δικαιούται οποιαδήποτε μείωση στα συμφωνηθέντα τέλη ή χρεώσεις λόγω μη παροχής των Υπηρεσιών σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός είναι ελαττωματικός.

6.4. Κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ο Συνδρομητής υποχρεούται όπως: (α) Χρησιμοποιεί τον Εξοπλισμό μόνο στο Σημείο Εγκατάστασης εντός του Υποστατικού, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης. (β) Μη προβαίνει σε οποιαδήποτε επέμβαση στον Εξοπλισμό, περιλαμβανομένης αντικατάστασης με μη εγκεκριμένο εξοπλισμό από την Εταιρία, επιδιόρθωσης, μετατροπής ή προσθήκης σε αυτόν και μη επιτρέπει ή ανέχεται οποιαδήποτε τέτοια επέμβαση από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι υπάλληλος της Εταιρείας ή δεόντως εξουσιοδοτημένος από αυτήν τεχνικός. (γ) Διατηρεί τον Εξοπλισμό σε κατάλληλο μέρος στον χώρο εγκατάστασης του. (δ) Ενημερώνει την Εταιρεία αμέσως σε περίπτωση βλάβης, καταστροφής ή απώλειας του Εξοπλισμού.

6.5. Κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης η Εταιρεία υποχρεούται όπως: (α) Επιλύει οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα αναφορικά με τη λειτουργία του Εξοπλισμού. (β) Επιδιορθώνει τον Εξοπλισμό ή προβαίνει στην αντικατάσταση του, κατά την κρίση της, χωρίς χρέωση του Συνδρομητή, όταν ο Εξοπλισμός υποστεί βλάβη, καταστροφή ή απώλεια που οφείλεται σε φυσική φθορά ή σε ελαττωματικότητα του Εξοπλισμού ή σε πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων της Εταιρείας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιδιορθώνει ή αντικαθιστά τον Εξοπλισμό, κατά την απόλυτη κρίσης της, με χρέωση του Συνδρομητή. Κατά το χρονικό διάστημα επισκευής του Εξοπλισμού ο Συνδρομητής δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε μείωση στα συμφωνηθέντα τέλη ή χρεώσεις.

6.6. Σε περίπτωση λήξης ή προηγούμενου τερματισμού της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, ο Συνδρομητής υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως τον Εξοπλισμό στην Εταιρεία στην καλή κατάσταση που τον παρέλαβε εξαιρουμένης φυσικής φθοράς ή βλάβης για την οποία δεν ευθύνεται ως ανωτέρω αναφέρεται. Σε περίπτωση μη επιστροφής του Εξοπλισμού ή μέρους αυτού, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία ποσό ίσο με την τιμή αγοράς αντίστοιχου καινούργιου εξοπλισμού σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

6.7. Στην περίπτωση που ο Εξοπλισμός διαθέτει δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης, ο Συνδρομητής οφείλει να περιορίζει τη δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης με τη χρήση ειδικών κωδικών κλειδώματος.

7. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

7.1. Ο Συνδρομητής δηλώνει ρητά ότι έχει ενημερωθεί για τα ισχύοντα κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας Σύμβασης τέλη και άλλες χρεώσεις σε σχέση με της υπηρεσίες και συμφωνεί ότι η Εταιρεία έχει δικαίωμα τροποποίησης των εν λόγω τελών και χρεώσεων κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, τηρουμένων των προνοιών της Νομοθεσίας.

7.2. Τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη και χρεώσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.cosmoswireless.com. Ο Συνδρομητής μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για αυτά και από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 130 και από τα κατά τόπους καταστήματα της Εταιρείας.

7.3. Η Εταιρεία θα εκδίδει τιμολόγιο προς τον Συνδρομητή κάθε μήνα στο οποίο θα χρεώνει προκαταβολικά τη μηνιαία συνδρομή για τον επόμενο μήνα ως επίσης και οποιαδήποτε τέλη για τις Υπηρεσίες, την εγκατάσταση, επιδιορθώσεις και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις δυνάμει της παρούσας Σύμβασης που αφορούν τον προηγούμενο μήνα. Η Εταιρεία θα εκδώσει το πρώτο τιμολόγιο κατά τον μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία ενεργοποίησης των Υπηρεσιών και θα χρεώσει, μαζί με τη συνδρομή του επόμενου μήνα, και τη συνδρομή του τρέχοντος μηνός και του προηγούμενου μήνα, κατ’ αναλογία, βάσει των ημερών από την ημερομηνία εγκατάστασης των Υπηρεσιών.

7.4. Σε περίπτωση παράλειψης έκδοσης οποιουδήποτε τιμολογίου ή άλλης χρέωσης κατά τον προβλεπόμενο στην παρούσα Σύμβαση χρόνο, αυτό θα εκδίδεται μεταγενέστερα αφού γίνει αντιληπτή από την Εταιρεία η παράλειψη έκδοσης του.

7.5. Ο Συνδρομητής ευθύνεται για την εξόφληση των τιμολογίων για τις Υπηρεσίες, ακόμα και αν οι Υπηρεσίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

7.6. Όλα τα τιμολόγια θα εξοφλούνται μέχρι την αναγραφόμενη σ’ αυτά ημερομηνία πληρωμής. Άρνηση ή παράλειψη πληρωμής οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού ή μέρους αυτού κατά την ημερομηνία που κατέστη πληρωτέο, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα προσωρινής αναστολής των Υπηρεσιών ή τερματισμού της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τις πρόνοιες του όρου 13.4, κατά την κρίσης της, άνευ βλάβης οποιωνδήποτε άλλων νομίμων δικαιωμάτων της. Περαιτέρω συμφωνείται ότι η Εταιρεία δύναται να επιβάλει σε οποιοδήποτε καθυστερημένο ποσό τόκο ίσο με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον 5% ή επιτόκιο 9%, οποιοδήποτε είναι το ψηλότερο, από την ημέρα που κατέστη πληρωτέο μέχρι τελικής εξοφλήσεως.

7.7. Σε περίπτωση αναστολής της παροχής των Υπηρεσιών, ως προνοείται ανωτέρω ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, ο Συνδρομητής υποχρεούται να εξοφλήσει όλα τα οφειλόμενα ποσά με τους τόκους και το τυχόν τέλος επανενεργοποίησης και να παράσχει οποιαδήποτε χρηματική ή άλλη εγγύηση δυνατό να ζητηθεί από την Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της για να ενεργοποιήσει ξανά την παροχή των Υπηρεσιών. Τονίζεται ότι ο Συνδρομητής δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε μείωση στις χρεώσεις των Υπηρεσιών λόγω της αναστολής τους.

7.8. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα επιβολής και/ή αναπροσαρμογής των τελών και χρεώσεων σε σχέση με τις υπηρεσίες οποτεδήποτε το επιθυμήσει, ανεξάρτητα από το γεγονός εάν για οποιαδήποτε συγκεκριμένη υπηρεσία υπήρχε ή όχι χρέωση κατά τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης. Η Εταιρεία θα ειδοποιεί τον Συνδρομητή για οποιαδήποτε τέτοια αναπροσαρμογή και για το δικαίωμα του Συνδρομητή να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση αυξήσεως των τελών ή χρεώσεων που τον επηρεάζουν. Η ειδοποίηση θα γίνεται είτε με δημοσίευση στον τύπο, είτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία και τα αναπροσαρμοσμένα τέλη και/ή χρεώσεις θα τίθενται σε ισχύ όχι νωρίτερα από τριάντα (30) ημέρες μετά την πιο πάνω ειδοποίηση.

7.9. Ο Συνδρομητής δύναται να αμφισβητήσει γραπτώς οποιοδήποτε τιμολόγιο και/ή μέρος αυτού εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση του. Με την παρέλευση της πιο πάνω περιόδου χωρίς τη γραπτή αμφισβήτηση του τιμολογίου από τον Συνδρομητή, το τιμολόγιο θα θεωρείται ακριβές και δεν θα δύναται να αμφισβητηθεί από τον Συνδρομητή. Η αμφισβήτηση του τιμολογίου ή μέρους αυτού δεν αναστέλλει την υποχρέωση πληρωμής του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στη χρέωση του Συνδρομητή θα του εκδίδεται πιστωτική σημείωση από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που η αμφισβήτηση δεν γίνει δεκτή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης του Συνδρομητή με τα έξοδα διερεύνησης της.

7.10. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καθορίζει ύψος πιστωτικού ορίου του Συνδρομητή για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ή για οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία επιδέχεται τέτοιας ρύθμισης κατά την απόλυτη κρίση της. Με την εξάντληση του ορίου, η Εταιρεία θα δικαιούται να εκδίδει σχετικό τιμολόγιο και/ή να αναστέλλει προσωρινά την παροχή των σχετικών Υπηρεσιών μέχρι εξοφλήσεως του τιμολογίου.

7.11. Η τυχόν εγγύηση που έχει εισπραχθεί από την Εταιρεία με τη σύναψη ή κατά τη διάρκεια της Σύμβασης επιστρέφεται στον Συνδρομητή χωρίς τόκο μόλις τερματιστεί η παρούσα Σύμβαση, νοουμένου ότι ο Συνδρομητής έχει εξοφλήσει όλα τα οφειλόμενα ποσά, έχει επιστρέψει τον Εξοπλισμό και έχει εκπληρώσει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα δικαιούται να αφαιρέσει από το ποσό της εγγύησης οποιοδήποτε οφειλόμενο από τον Συνδρομητή ποσό, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημιώσεων για απώλεια και/ή βλάβη Εξοπλισμού και οποιωνδήποτε άλλων οφειλομένων αποζημιώσεων λόγω παράβασης της παρούσας Σύμβασης.

8. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8.1. Η Εταιρεία θα λαμβάνει τα δέοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται από τη Νομοθεσία για να διασφαλίζει το απόρρητο οποιασδήποτε επικοινωνίας που διενεργείται μέσω του Δικτύου και των Υπηρεσιών καθώς και των συναφών δεδομένων κίνησης. Η Εταιρεία δε θα παρεμβαίνει και/ή δε θα επιτρέπει την παρέμβαση σε επικοινωνίες του Συνδρομητή και στα συναφή δεδομένα κίνησης χωρίς τη συγκατάθεση του Συνδρομητή και άλλων σχετικών χρηστών εκτός στις περιστάσεις που προβλέπονται από τη Νομοθεσία και με άδεια και/ή διάταγμα Δικαστηρίου, όπου αυτό απαιτείται. Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια δεν επηρεάζει οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από τον νόμο καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδομένων κίνησης στα πλαίσια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής της Εταιρείας.

8.2. Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι γνωρίζει ότι η Εταιρεία διατηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο ίδιος συγκατατίθεται ρητά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, για σκοπούς σχετιζομένους με ή αφορούντες την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και την παροχή των Υπηρεσιών ή για οποιουσδήποτε άλλους νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001.

8.3. Ο Συνδρομητής συγκατατίθεται ρητά όπως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δεδομένων κίνησης, των δεδομένων χρέωσης και άλλων δεδομένων χρήσης των Υπηρεσιών, τα οποία συλλέγονται ή κατέχονται από την Εταιρεία και αφορούν τον Συνδρομητή κρατούνται και χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για την ομαλή λειτουργία της και εκτέλεση των εργασιών και καθηκόντων της ως παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Εταιρεία αναλαμβάνει όπως κρατεί και επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα τηρουμένων των προνοιών της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας και των προνοιών της παρούσας Σύμβασης.

8.4. Ο Συνδρομητής συγκατατίθεται ρητά όπως στα πλαίσια διασύνδεσης του Δικτύου με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Άλλων Παροχέων για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, διαβιβάζονται από την Εταιρεία στους εν λόγω Παροχείς, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον Συνδρομητή, ακόμη και αν έχει ζητηθεί η απόκρυψη τους, αποκλειστικά και μόνο για την κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

8.5. Στον Συνδρομητή θα αποστέλλεται μη αναλυτικός λογαριασμός τηλεφωνικών κλήσεων. Ο Συνδρομητής δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει εγγράφως την παροχή αναλυτικού λογαριασμού και η Εταιρεία θα του αποστέλλει τέτοιο λογαριασμό, εφόσον, σε περίπτωση που η χρήση των Υπηρεσιών θα γίνεται και από άλλους χρήστες, παράσχει γραπτή διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω χρήστες έχουν ενημερωθεί ότι ο Συνδρομητής θα λαμβάνει ανάλυση του λογαριασμού ανά κλήση. Ο αναλυτικός λογαριασμός δεν θα αποκαλύπτει τα τελευταία τρία (3) ψηφία των κληθέντων αριθμών, εκτός αν ο Συνδρομητής ζητήσει εγγράφως τη μη απόκρυψη τους και προσκομίσει οποιεσδήποτε συγκαταθέσεις ή άλλα έγγραφα απαιτούνται για τον σκοπό αυτό από τη Νομοθεσία. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις οδηγίες όσον αφορά το είδος του λογαριασμού που θα αποστέλλεται θα δίδονται επίσης γραπτώς. 8.6. Η Εταιρεία θα τηρεί τηλεφωνικούς καταλόγους των συνδρομητών της και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτούς δυνατό να κοινοποιούνται μέσω υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγων ή να διατίθενται άμεσα ή έμμεσα στο κοινό, τηρουμένων των προνοιών της Νομοθεσίας. Ο Συνδρομητής δύναται, αν το επιθυμεί, να επιλέξει την καταχώρηση του στους εν λόγω καταλόγους και η Εταιρεία θα τον καταχωρεί με τα προσωπικά στοιχεία που καταγράφονται στους Ειδικούς Όρους.

8.7. Εφόσον ο Συνδρομητής έχει παράσχει τη συγκατάθεση του για τη λήψη ενημερωτικού υλικού στους Ειδικούς Όρους, η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα για σκοπούς προώθησης σε αυτόν ενημερωτικού υλικού που αφορά την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της ή την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Σε τέτοια περίπτωση ο Συνδρομητής δίδει τη ρητή συγκατάθεση του σε σχέση με την επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδομένων ή στοιχείων του που κατέχει η Εταιρεία και τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν και/ή να εξυπηρετήσουν την Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, νοουμένου ότι η επεξεργασία τους δεν απαγορεύεται από τη Νομοθεσία.

8.8. Ο Συνδρομητής συμφωνεί και συγκατατίθεται ρητά όπως η Εταιρεία τον εντάξει, κατά την απόλυτη κρίση της, σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων εταιρείας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή εταιρείας με άλλο συναφή σκοπό, σε περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

9.1. Οτιδήποτε έχει εισαχθεί ή θα εισαχθεί από την Εταιρεία στο Δίκτυο της και αποτελεί αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής και/ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση του Συνδρομητή.

9.2. Οτιδήποτε που υπόκειται σε δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 9.1. αποτελεί και παραμένει ιδιοκτησία της Εταιρείας και/ή συνεργατών και/ή τρίτων που εξουσιοδότησαν τη χρήση του από την Εταιρεία και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αποσυμπίεση, αντιγραφή, επανέκδοση, τροποποίηση, ανακοίνωση, μετάδοση, μετάφραση, προσαρμογή, διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του με οποιοδήποτε μέσο και/ή τρόπο από τον Συνδρομητή, παρά μόνο με την παραλαβή της προηγούμενης έγγραφης και ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που η Εταιρεία παρέχει στον Συνδρομητή λογισμικό, ο Συνδρομητής έχει μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης αυτού για το σκοπό και τη χρονική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών και οφείλει να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες της Εταιρείας και τη σχετική Νομοθεσία.

10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

10.1. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα έχει για τη μη τήρηση ή την καθυστέρηση στην τήρηση των όρων της παρούσας, ή οποιουδήποτε από αυτούς, όταν αυτό οφείλεται σε λόγους εκτός του ελέγχου της, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, λόγων ανωτέρας βίας, καιρικών συνθηκών, πολέμων, απεργιών, ατυχημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, δολιοφθορών, κυβερνητικών απαγορεύσεων, πράξεων Κυπριακών ή Κοινοτικών ή άλλων Αρχών, εμπορικού αποκλεισμού, αλλαγής, διακοπής ή βλάβης στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικών αποφάσεων, και γενικά οποιωνδήποτε λόγων για τους οποίους δεν ευθύνεται η Εταιρεία.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα Σύμβαση με τουλάχιστο ένα (1) μήνα προειδοποίηση προς τον Συνδρομητή. Νοείται ότι η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση με άμεση ισχύ, όπου αυτό καθίσταται αναγκαίο για σκοπούς συμμόρφωσης με την εκάστοτε Νομοθεσία και/ή κανονιστικές πράξεις και/ή αποφάσεις, οδηγίες και άλλες πράξεις του ΓΕΡΗΕΤ και κάθε άλλης αρμόδιας Αρχής.

11.2. Άνευ επηρεασμού της επιφύλαξης της παραγράφου 11.1 ανωτέρω για τροποποίηση με άμεση ισχύ, η Εταιρεία ειδοποιεί τον Συνδρομητή σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση, είτε με δημοσίευση στον τύπο, είτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, είτε με επιστολή ή άλλη έγγραφη ειδοποίηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία εφαρμογής οποιασδήποτε προτεινομένης τροποποίησης. Επίσης η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Συνδρομητή και σχετικά με το δικαίωμα του να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση χωρίς κυρώσεις εφόσον δεν αποδέχεται την προτεινόμενη τροποποίηση.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

12.1. Εκτός στο βαθμό που προνοείται ρητά στην παρούσα Σύμβαση, η Εταιρεία δεν έχει κάνει ούτε εξυπακούεται ότι έκανε οποιεσδήποτε παραστάσεις και δεν έχει δώσει οποιεσδήποτε εγγυήσεις ποιότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλως πως σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.

12.2. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα φέρει για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη, ζημιά σε περιουσία, απώλεια κέρδους ή οποιεσδήποτε άλλες άμεσες ή έμμεσες ζημιές που τυχόν να υποστεί ο Συνδρομητής ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο συνεπεία της και/ή σε σχέση με τη διακοπή ή αναστολή των Υπηρεσιών ή τη δυσλειτουργία των Υπηρεσιών ή του Εξοπλισμού.

12.3. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα φέρει για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη, ζημιά σε περιουσία, απώλεια κέρδους ή οποιεσδήποτε άλλες άμεσες ή έμμεσες ζημιές που τυχόν να υποστεί ο Συνδρομητής ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο συνεπεία της και/ή ή σε σχέση με την αμελή ή πλημμελή εκτέλεση ή την παράλειψη εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης ή οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας ή των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων αυτής που συνιστά παράβαση σύμβασης και/ή αστικό αδίκημα και/ή παράβαση Νομοθεσίας.

12.4. Άνευ περιορισμού της γενικότητας των όρων 12.2 και 12.3 ανωτέρω, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για: (α) την ασφάλεια, γνησιότητα, ακρίβεια ή εμπιστευτικότητα και τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων που λαμβάνει, αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Συνδρομητής από το Διαδίκτυο μέσω των Υπηρεσιών και/ή του Δικτύου, (β) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, υλική ή μη, ζημία υποστεί ο Συνδρομητής ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο από την πρόσβαση του στο Διαδίκτυο, μέσω των Υπηρεσιών και/ή του Δικτύου, (γ) τυχόν διαφορές που δυνατό να προκύψουν μεταξύ του Συνδρομητή και άλλων συνδρομητών ή τρίτων προσώπων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του Δικτύου ή του Διαδικτύου, (δ) οποιαδήποτε διαφήμιση, προϊόντα, υπηρεσίες, προγράμματα ή άλλο υλικό ή πληροφορίες ή γενικά οτιδήποτε που διατίθεται ή λαμβάνεται μέσω των Υπηρεσιών, (ε) ενδεχόμενη χρήση των Υπηρεσιών από τον Συνδρομητή κατά τρόπο προσβλητικό, καταχρηστικό, άτιμο, άσεμνο, ενοχλητικό ή κατά τρόπο ο οποίος αντίκειται στα χρηστά ήθη και/ή τη Νομοθεσία ή (στ) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση υλική ή μη ζημία υποστεί ο Συνδρομητής λόγω απώλειας δεδομένων που ευρίσκονται αποθηκευμένα στους διακομιστές, εξυπηρετητές ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Εταιρείας.

13. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13.1. Η Σύμβαση τερματίζεται άμεσα, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση, και χωρίς ο Συνδρομητής να έχει οποιαδήποτε απαίτηση εκτός όσον αφορά την επιστροφή οποιασδήποτε εγγύησης σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης, σε περίπτωση που η Εταιρεία τερματίσει, για οποιοδήποτε λόγο, την παροχή των υπηρεσιών, ή ορισμένων από αυτές, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

13.2. Μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στον όρο 2.1 της παρούσας Σύμβασης και χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα τερματισμού που παρέχεται στον εν λόγω όρο, έκαστος Συμβαλλόμενος θα δικαιούται να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε, δίδοντας τουλάχιστο τριάντα (30) ημερών γραπτή ειδοποίηση στον άλλο Συμβαλλόμενο.

13.3. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης, το αθώο Μέρος θα δύναται με έγγραφη ειδοποίηση προς το υπαίτιο Μέρος, τάσσοντας προθεσμία συμμόρφωσης είκοσι (20) ημερών, να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση. Το υπαίτιο Μέρος οφείλει να παύσει την παραβίαση, να αποκαταστήσει τις συνέπειες της πράξης του και να συμμορφωθεί άμεσα με τις υποχρεώσεις του εντός της δοθείσας προθεσμίας και να ενημερώσει σχετικώς και εγγράφως το αθώο Μέρος. Σε περίπτωση που το υπαίτιο Μέρος δεν προβεί σε όλες τις πιο πάνω ενέργειες, ο τερματισμός της Σύμβασης θα επέρχεται άμεσα με τη συμπλήρωση της προθεσμίας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ειδοποίηση. Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης όρου της Σύμβασης για τον οποίο δόθηκε ήδη ειδοποίηση από το ίδιο Μέρος, τότε το αθώο Μέρος θα δύναται να δώσει στο υπαίτιο Μέρος έγγραφη ειδοποίηση τερματισμού με άμεση ισχύ.

13.4. Σε περίπτωση άρνησης, παράλειψης ή καθυστέρησης πληρωμής οποιουδήποτε οφειλομένου ποσού από τον Συνδρομητή για περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που καταστεί πληρωτέο, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση χωρίς προειδοποίηση και οι πρόνοιες της παραγράφου 13.3 δεν θα εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση.

13.5. Σε περίπτωση λήξης ή προηγούμενου τερματισμού της παρούσας Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει το τέλος αποσύνδεσης με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

13.6. Η Εταιρεία θα δύναται, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, να προβεί σε αναστολή (απενεργοποίηση) ή προσωρινή αποσύνδεση των Υπηρεσιών προς τον Συνδρομητή σε περίπτωση από μέρους του παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης, άνευ βλάβης του δικαιώματος της να προβεί σε τερματισμό της παρούσας Σύμβασης και/ή να διεκδικήσει αποζημιώσεις και άνευ βλάβης οποιωνδήποτε ετέρων νομίμων δικαιωμάτων της. Σε περίπτωση αναστολής ή προσωρινής αποσύνδεσης των Υπηρεσιών και για να γίνει η επανενεργοποίηση ή επανασύνδεση τους, ο Συνδρομητής θα υποχρεούται να καταβάλει το τέλος επανενεργοποίησης ή επανασύνδεσης, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

14. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

14.1. Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και/ή τις υποχρεώσεις της δυνάμει της παρούσας Σύμβασης σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

14.2. Ο Συνδρομητής δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιαδήποτε δικαιώματα και/ή υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

15.1. Τα Μέρη υποχρεούνται να καταβάλουν με καλή πίστη κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση.

15.2. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθεί η διαφορά, τότε οποιοδήποτε μέρος δύναται να παραπέμψει τη διαφορά στον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για επίλυση σύμφωνα με τον Νόμο 112(Ι)/2004, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και/ή να αποταθεί σε αρμόδιο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

15.3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών επίλυσης διαφορών του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων δυνάμει του Νόμου, τα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς προκύψει.

15.4. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο.

16. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

16.1. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, κάθε ειδοποίηση της Εταιρείας προς τον Συνδρομητή θα αποστέλλεται στον Συνδρομητή ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία (fax). Η ειδοποίηση θα αποστέλλεται στην τελευταία γνωστή διεύθυνση ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) που έχει δώσει ή γνωστοποιήσει εγγράφως ο Συνδρομητής στην Εταιρεία.

16.2. Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των ανωτέρω μεθόδων ειδοποίησης, η Εταιρεία δύναται να ειδοποιεί τον Συνδρομητή και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, περιλαμβανομένης της ανάρτησης της ειδοποίησης στην ιστοσελίδα της, της δημοσίευσης ανακοινώσεως στον τύπο ή δια διαφημιστικού μηνύματος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφ’ όσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη Νομοθεσία.

16.3. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, κάθε ειδοποίηση του Συνδρομητή προς την Εταιρεία θα γίνεται εγγράφως και ενυπογράφως και θα αποστέλλεται στην Εταιρεία ταχυδρομικά ή με τηλεομοιοτυπία (fax) εφόσον υπάρχει απόδειξη ορθής μετάδοσης της.

16.4. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στις ειδοποιήσεις που δίδει στον Συνδρομητή δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

17. ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πρόνοια της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη ή παράνομη, το υπόλοιπο της Σύμβασης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να αντικαταστήσουν την εν λόγω πρόνοια με νέα έγκυρη πρόνοια παραπλήσιου, κατά το δυνατό, περιεχομένου έτσι ώστε η αρχική έννοια του όρου που αντικαθίσταται να παραμένει όσο το δυνατό πιο κοντά στην αρχική πρόθεση των Μερών.

17.2. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή θεραπειών που απορρέουν για έκαστο Μέρος από οποιοδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης, είτε κατ’ επιλογή είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το επηρεαζόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή θεραπειών σε οποιοδήποτε αργότερο χρόνο. Επίσης η οποιαδήποτε μη εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων ή θεραπειών σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση, είτε κατ’ επιλογή είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν σημαίνει ότι το επηρεαζόμενο Μέρος θα πράξει το ίδιο και στο μέλλον και δεν αναιρεί κατ’ οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα ή τη θεραπεία αυτή.

17.3. Οι αναφορές στη λέξη πρόσωπο στην παρούσα Σύμβαση αναφέρονται τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα.